PDP ECONÓMICO-SOCIAL

ppI 2

Un PDP [Plan de Desenvolvemento Participado ECONÓMICO E SOCIAL] é unha visión estratéxica participada, que consolida o modelo de cidade e define o camiño de desenvolvemento económico e social cara a súa consecución, apoiándose nos conceptos de #Terriotorio, #Acción, #Participación, e #Visión.

Unha análise profunda da realidade urbana, humana e das actividades económicas, así coma unha interacción intensa cos axentes sociais, nutren ao equipo redactor de tódolos mimbres necesarios para conformar unha estratexia de futuro forte e decidida, que sirva de aglutinante para as accións do goberno e da sociedade civil cara un obxectivo común.

O PDP está pensado específicamente para os ámbitos do sistema urbano secundario, desenvolvéndose un modelo de investigación<>acción específico. Esta metodoloxía única, constrúese e aplícase baixo a xestión dun equipo multidisciplinar creado ad hoc para este plan.

Os resultados do proceso de análise e diagnose aporta ao equipo de goberno un documento global que conterá as principais liñas de actuación e os contidos necesarios para o desenvolvemento de proxectos concretos, plans de dinamización e difusión, ou estratexias de utilización de espazos e recursos públicos. Todo elo en base á idea de cidade que resulte do proceso de participación cidadá e de redacción do plan.

 

Un PDP [Plan de Desenvolvemento Participado ECONÓMICO Y SOCIAL] es una visión estratégica participada, que consolida el modelo de ciudad y define el camino de desarrollo económico y social hacia su consecución, apoyándose en los conceptos de #Terriotorio, #Acción, #Participación, e #Visión.

Un análisis profundo de la realidad urbana, humana y de las actividades económicas, así como  una interacción intensa con los agentes sociales, nutren al equipo redactor de todos los mimbres necesarios para conformar una estrategia de futuro fuerte y decidida, que sirva de aglutinante para las acciones del gobierno y la sociedad civil cara un objetivo común.

O PDP está pensado específicamente para los ámbitos del sistema urbano secundario, desarrollándose un modelo de investigación<>acción específico. Esta metodología única, se construye y aplica bajo la gestión de un equipo multidisciplinar creado ad hoc para este plan.

Los resultados del proceso de análisis y diagnóstico aporta al equipo de gobierno un documento global que contendrá las principales líneas de actuación y los contenidos necesarios para el desarrollo de proyectos concretos, planes de dinamización y difusión, o estrategias de utilización de espacios y recursos públicos. Todo ello en base a la idea de ciudad que resulte del proceso de participación ciudadana y la redacción del plan.