RESULTADOS

_cabecera RESULTADOS

Do PDP estraeránse diversos resultados entorno á visión estratéxica construida ó longo do proceso de investigación-participación-acción. Estes resultados establecerán camiños a seguir para a consecución dos diferentes obxectivos que a redacción dun PDP conleva, como poden ser:

Construción colectiva da cidade > Análise e Diagnose participativa_Obxectivos consensuados_Idea de cidade_Imaxe de cidade

Visión a medio-longo plazo > Estruturas de participación_Decisións consensuadas_Implicación da cidadanía

Articulación territorial > Visión de conxunto do ámbito_Busca de sinerxias no ámbito_Recoñocemento da realidade funcional

Optimización de recursos > Entretecer as iniciativas existentes _Evitar duplicidades_Fomento da cooperación

Captación de fondos > Base estratéxica para petición de fondos europeos_Proxectos de acción específicas_Folla de ruta_Axentes de reforzo para a solicitude de axudas

Do plan a acción > Desenvolvemento de accións catalizadoras_Implementación inicial do plan_Calendario de intervención

De un PDP se extraen diversos resultados entorno a la visión estratégica que construida a lo largo del proceso de investigación-participación-acción. Estos resultados establecerán los caminos a seguir para la consecución de los diferentes objetivos que la redacción de un PDP conlleva, como pueden ser:

Construcción colectiva de la ciudad > Análisis y Diagnóstico participativo_Decisiones consensuadas_Idea de ciudad_Imagen de ciudad

Visión a medio-largo plazo > Estructuras de participación_Decisiones consensuadas_Implicación de la ciudadanía

Articulación territorial > Visión de conjunto del ámbito_Búsqueda de sinergias en el ámbito_Reconocimiento de la realidad funcional

Optimización de recursos > Entretejer iniciativas existentes_Evitar duplicidades_Fomento de la cooperación

Captación de fondos > Base estratégica para petición de fondos europeos_Proyectos de acción específicos_Hoja de ruta_Agentes de refuerzo para la solicitud de ayudas

Del plan a la acción > Desarrollo de acciones catalizadoras_Implementación inicial del plan_Calendario de intervención