DINAMIZACIÓN COMERCIAL

_comercial

A dinamización económica é un obxectivo prioritario do desenvolvemento nos espazos do sistema urbano secundario, e dentro de ela o comercio ten un peso importante como parte da rede, sendo clave para a posta en valor dos productos da zona ou servindo de acicate a un turismo de calidade. O equilibrio entre o pequeno comercio, as feiras e mercados e as grandes superficies é unha das bases para un desenvolvemento sostible a nivel económico, social e urbano, xerando redes de apoio e complementación mutua entre as grandes cabezas tractoras, como supermercados e hipermercados e pequenos espazos de especialización e proximidade. Esta relación, que se reflite na actividade no espazo público, e un rasgo definitorio da urbanidade, entendida como unha cuestión estratéxica tanto á hora de fixar poboación como para a xeración de emprego nestes ámbitos.

O Plan de Dinamización Comercial entretece e coordina as distintas iniciativas comerciais da vila nunha proposta conxunta que as aglutine e poña en relación con outros sectores económicos, con outras iniciativas e plans municipais (comercial, renovación urbana, tráfico e espazos públicos…) e cos diferentes axentes do ámbito. Engloba accións como a xeración dun directorio dinámico de locais comerciais, creación dunha marca global, promoción dunha web común, deseño e execución de estratexias publicitarias conxuntas e de difusión de marca, plan de sinalización e de señalética, estudo de accesibilidade…

La dinamización económica es un objetivo prioritario del desarrollo en los espacios del sistema urbano secundario, y dentro de ella el comercio tiene un peso importante como parte de la red, siendo clave para la puesta en valor de los productos de la zona o sirviedo de acicate a un turismo de calidad. El equilibrio entre el pequeño comercio, las ferias y mercados y las grandes superficies es una de las bases para un desarrollo sostenible a nivel económico, social y urbano, generando redes apoyo y complementación mutua entre las grandes cabezas tractoras, como supermercados e hipermercados y pequeños espacios de especialización y proximidad. Esta relación, que se reflejan en la actividad en el espacio público, es un rasgo definitorios de la urbanidad, entendiéndola como una cuestión estratégica tanta a la hora de fijar población como para la generación de empleo en estos ámbitos.

El Plan de Dinimización Comercial entreteje y coordina las distintas iniciativas comerciales de la villa en una propuesta conjunta que las aglutine y ponga en relación con otros sectores económicos, con otras iniciativas y planes municipales (comercial, renovación urbana, tráfico y espacios públicos…) e con los diferentes agentes del ámbito. Engloba acciones como la generación de un directorio dinámico de locales comerciales, creación de una marca global, promoción de una web común, diseño y ejecución de estrategias publicitarias conjuntas y de difusión de marca, plan de señalización y señalética, estudio de accesibilidad….