IDEARIO

A constante do noso traballo é a investigación, entendida como análise científico, pero tamén como achegamento crítico ao entorno, que contribúa a conxunción entre cidadanía, administración e técnicos de cara á mellora da nosa contorna. Esto levanos a plantexarnos como abordar a realidade e o futuro do territorio galego, para o cal, buscamos modelos de planificación axeitados ó lugar, razón pola que xurden os PDP.

Un PDP é un tipo de planificación que conxuga a investigación coa acción, baixo o paraugas da participación. Trátase pois, dunha planificación estratéxica e unha xestión adaptada, fronte á planificación estruturada,  programada e reguladora doutro tipo de plans. A idea deste tipo de plan nace da busca de equilibrio entre o local e o global, entre unha economía de consumo acelerado e uns territorios que deben de comezar a traballar en conxunto, en base ás áreas funcionais da súa contorna. Así, trátase de camiñar cara modelos de desenvolvemento sostible, onde as economías locais e colaborativas teñan un peso importante e se imbriquen coas economías globais de mercado.

Hoxe exténdense cada vez máis modelos como o das Slow Cities, cuxo obxectivo e mellorar a calidade de vida das cidades en base á diversidade e a valorización do propio. O modelo sostible para a cidade, deberá apoiarse tamén na implicación da poboación e a súa co-responsabilización como un axente informado e activo, formando rede e fortalecendo a estrutura comunitaria, entidida como valor diferencial e competitvo das vilas e cidades intermedias.

O PDP ten tamén como base a planificaión estratéxica, a cal veu demostrando nos últimos anos a súa utilidade coma peza clave nas grandes transformacións levadas a cabo nas principais áreas urbanas europeas e españolas. Barcelona ou Bilbao (BilbaoRía2000) traballan con estas ferramentas dende hai un cuarto de século; outras coma Vigo (Vigo2010) iniciaron o camiño a principios do 2000, e algunhas coma A Coruña (CoruñaFutura) estanse incorporando na actualidade.

Nun contexto de escasez de recursos e cun baixo nivel de ingresos propios, é necesario diferenciarse e seren capaces de transmitir unha idea forte que xere a confianza nos axentes económicos e sociais chamados a colaborar no desenvolvemento urbano dos próximos anos. Esto nos axudará a posicionarnos para a captación de fondos tanto públicos como privados, europeos, estatais, etc.

Polo tanto, aquelas vilas e cidades intermedias que artellan o territorio galego, deben ser capaces de xogar un papel relevante dentro do panorama autonómico e estatal. A transposición da planificación estratéxica metropolitana a espazos urbanos intermedios está en marcha e aqueles ámbitos que non se adapten corren o risco de quedar nun plano secundario e perder a ocasión de armarse cunha ferramenta que lles mirar a un futuro fóra da depresión económica e deomográfica.

La constante de nuestro trabajo es la investigación, entendida como análisis científico, pero también como acercamiento crítico al entorno, que contribuya a la conjunción entre ciudadanía, administración y técnicos de cara a la mejora de nuestro entorno. Esto nos lleva a plantearnos cómo abordar la realidad y el futuro del territorio gallego, para lo cual buscamos modelos de planificación adecuados al lugar, razón por la surgen los PDP.

Un PDP es un tipo de planificación que conjuga la investigación con la acción, bajo el paraguas de la participación. Se trata pues, de una planificación y gestión estratégica adaptada, frente a la planificación estructurada, programada y reguladora de otro tipo de planes. La idea de este tipo de planes nace de la búsqueda de equilibrio entre lo local y lo global, entre una economía de consumo acelerado y unos territorios que deben de comenzar a trabajar en conjunto, en base a las áreas funcionales de su entorno. De este modo se trata de caminar hacia modelos de desarrollo sostenible, donde las economías locales y colaborativas tengan un peso importante y se imbriquen con las economías globales de mercado.

Hoy se extiende cada vez más modelos como los de Slow Cities, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las ciudades en base a la diversidad y valorización de lo propio. El modelo sostenible para la ciudad, deberá apoyarse también en la implicación de la población y su co-responsabilización como un agente informado y activo, formando red y fortaleciendo la estructura comunitaria, entendida como valor diferencial y competitivo de las villas y ciudades intermedias.

El PDP tiene también como base la planificación estratégica, la cual viene demostrando en los últimos años su utilidad como pieza clave en las grandes transformaciones llevadas a cabo en las principales áreas urbanas europeas y españolas. Barcelona o Bilbao (BilbaoRía2000) trabajan con estas herramientas desde hace un cuarto de siglo; otras como Vigo (Vigo2010) iniciaron su camino a principios del 2000, y algunas como A Coruña (CoruñaFutura) se están incorporando en la actualidad.

En un contexto de escasez de recursos y con un bajo nivel de ingresos propios, es necesario diferenciarse y ser capaces de transmitir una idea fuerte que genera la confianza en los agentes económicos y sociales llamados a colaborar en el desarrollo urbano de los próximos años. Esto nos ayudará a posicionarnos para la captación de fondos tanto públicos como privados, europeos, estatales, etc.

Por tanto, aquellas villas y ciudades intermedias que articulan el territorio gallego, deben ser capaces de jugar un papel relevante dentro del panorama autonómico y estatal. La transposición de la planificación estratégica metropolitana a espacios urbanos intermedios está en marcha y aquellos ámbitos que no se adapten corren el peligro de quedar en un plano secundario y perder así la ocasión de armarse con una herramienta que les permita mirar a un futuro fuera de la depresión económica y demográfica.