DINAMIZACIÓN CULTURAL

_cultu

A cultura é un dos nosos grandes patrimonios, e como tal é esencial poñela en valor, tanto no que se refire ós elementos materiais como inmateriais. Supón un valor engadido en termos económicos e sociais, pero é algo cambiante, vivo, e polo tanto as accións que se plantexen arredor dela deben de ser adaptables no tempo e non programas fixos e inmutables. Por iso é importante ter un modelo de difusión e dinamización, unha proposta aberta e flexible que sirva de paraugas ás iniciativas locais baixo unhas liñas directrices a seguir e creando estruturas de xestión adecuadas e adaptables.

Este Plan basease na xeración de rede e a optmización de recursos, con estratexias de mancomunado de servizos e espazos, posta en común das distintas actividades das asociacións, organización de festivais, feiras e eventos, potenciación de valores locais e fomento da industria cultural da comarca. Este conxunto de iniciativas serán de gran valor para a construcción da imaxe global e o posicionamento da cidade, sendo tamén a base para unha profunda inserción no ámbito dun dos sectores con meirande expasión nos últimos anos.

A estratexia cultural terá ademáis unha forte compoñente urbana, de cara a intervención artística no espazo público, encamiñandoa non so a ser meramente estética, senon a facer cidade, a mellorar a habitabilidade e dignificar espazos degradados, fomentando a participación e fortalecendo os valores culturais colectivos. En definitiva, este plan sirve para potenciar a cultura e optimizar os recursos do ámbito neste sentido, pero sempre a través dun vector estratéxico de transformación da cidade.

La cultura es uno de nuestros grandes patrimonios, y como tal es esencial ponerla en valor, tanto en lo referido a los elementos materiales como inmateriales. Supone un valor añadido en términos económicos y sociales, pero es algo cambiante, vivo, y por lo tanto las acciones que se planteen alrededor de ella deben de ser adaptables en el tiempo y no programas fijos e inmutables. Por eso es importante tener un modelo de difusión y dinamización, una propuesta abierta y flexible que sirva de paraguas a las iniciativas locales bajo unas líneas directrices a seguir y creando estructuras de gestión adecuadas y adaptables.

Este Plan se basa en la generación de red y la optimización de recursos, con estrategias de mancomunado de servicios y espacios, puesta en común de las diferentes actividades de las asociaciones, organización de festivales, ferias y eventos, potenciación de valores locales y fomento de la industria cultural de la comarca. Este conjunto de iniciativas será de gran valor para la construcción de la imagen global y el posicionamiento de la ciudad, siendo también la base para una profunda inserción en el ámbito de uno de los sectores con mayor expansión en los últimos años.

La estrategia cultural tendrá además un fuerte componente urbano, de cara a la intervención artística en el espacio urbano, encaminándola no solo a ser meramente estética, sino a hacer ciudad, a mejorar la habitabilidad y dignificar espacios degradados, fomentando la participación y fortaleciendo los valores culturales colectivos. En definitiva, este plan sirve para potenciar la cultura y optimizar los recursos del ámbito en este sentido, pero siempre a través de un vector estratégico de transformación de la ciudad.