CAPITAL HUMANO

_human

O capital humano é o elemento esencial do desenvolvemento económico e social. Na sociedade do século XXI traballar con el converteuse nun factor de producción moi importante a nivel económico, mais valoralo e potencialo pode ser determinante tamén na mellora da calidade de vida, na fixación de poboación ou constuíndo comunidade, xerando redes e potenciando economías colaborativas.

Neste senso, proponse crear unha estratexia encamiñada a tecer redes de relación profesional, fomentar o emprego local ou aunar iniciativas de emprendimento, dar formación tecnolóxica, profesional, en xestión de diferentes estruturas empresariais ou cooperativas, coñecer e visitar inicitivas exitosas, ou organizar cursos e encontros sobre os sectores económicos básicos do ámbito. O fin último é conseguir asentar as economías avanzadas na zona, permitindo así que os mellor formados non teñan a obriga de marchar en busca de espazos onde por en uso a súas capacidades, ademáis de ser quen de atraer talentos á vila que desenvolvan proxectos de alto interese e valor estratéxico.

El capital humano es el elemento esencial del desarrollo económico y social. En la sociedad del Siglo XXI trabajar con él se ha convertido en un factor de producción muy importante a nivel económico, pero valorarlo y potenciarlo puede ser determinante también en la mejora de la calidad de vida, en la fijación de población o construyendo comunidad, generando redes y potenciando economías colaborativas.

En este sentido se propone crear una estrategia encamina a tejer redes de relación profesional, fomentar el empleo local o aunar iniciativas de emprendimiento, dar formación tecnológica, profesional, en gestión de diferentes estructuras empresariales o cooperativas, conocer y visitar iniciativas exitosas o organizar cursos y encuentros sobre los sectores económicos básicos del ámbito. El fin último es conseguir asentar las economías avanzadas en la zona, permitiendo así que los mejor formados no tengan la obligación de salir en busca de espacios donde utilizar sus capacidades, además de ser capaz de atraer talento a la villa que desarrollen proyectos de alto interés y valor estratégico.