TRÁFICO + ESPAZO PÚBLICO

_tra

O espazo público, como principal valor da cidade en termos de calidade, ten unha relación indisoluble co xeito en que nos movemos por ela. Na condición de centralidade que estos ámbitos teñen, a súa capacidade de atracción supera con moito aos propios habitantes, sendo ademáis de espazo de encontro do local, lugar de escaparate e intercambio para co exterior. Por iso, un dos retos a tratar é o relacionado coa xestión da mobilidade, asumindo os fluxos interiores e exteriores, na busca dun espazo público diverso e eficiente, socialmente cohesionado e que, en definitiva, aumente o grado de habitabilidade urbana da vila.

O Plan integral de tráfico e espazo público, relaciona polo tanto a mobilidade coa situación das diferentes actividades e equipamentos e coa calidade da escena urbana. Este plan inclue unha diagnose da situación actual dos tráficos e unha proposta para a reordenación do tráfico, aparcadoiros, rúas peonís ou de calzada compartida e rúas e itinerarios de preferencia peonil, camiños seguros ata os centros educativos, etc.

El espacio público, como principal valor de ciudad en términos de calidad, tiene una relación indisoluble con el modo en que nos movemos por ella. En la condición de centralidad que estos ámbitos tiene, su capacidad de atracción supera con mucho a los propios habitantes, siendo además de espacio de encuentro de lo local, lugar de escaparate e intercambio para con el exterior. Por eso, uno de los retos a tratar es el relacionado con la gestión de la movilidad, asumiendo los flujos interiores y exteriores, en la búsqueda de un espacio público diverso y eficiente, socialmente cohesionado y que, en definitiva, aumente el grado de habitabilidad urbana de la villa.

El Plan Integral de Tráfico y Espacio Público, relaciona por tanto la movilidad con la situación de las diferentes actividades y equipamientos y con la calidad de la escena urbana. Esta plan incluye un diagnóstico de la situación actual de los tráficos y una propuesta para la reordenación del tráfico, aparcamientos, calles peatonales o de calzada compartida y calles e itinerarios de preferencia peatonal, caminos seguros hasta los centros educativos, etc.