PARTICIPACIÓN EXTENDIDA

_parti

A redacción do PDP inclúe un proceso básico de participación, indispensable para a consecución dos seus obxectivos e que garante tanto a implicación da cidadanía como unha correcta recollidas de datos. A pesares disto, e sabendo da importancia da participación na construcción colectiva, presentamos tamén un proceso de participación cidadá mais profundo, de gran repercusión, no que se buscaría descubrir e reafirmar a identidade da comunidade, tomando decisións e deseñando proxectos entre todos. Trátase de buscar a corresponsabilidade na construción do noso territorio, como base para unha sociedade crítica e capaz de conseguir aquelo que precisa.

A diferencia do proceso básico do plan, neste caso as mesas non se organizan por temáticas, senon que se fan reunións e actividades cos diferentes colectivos da vila e mesas veciñais nas parroquias e barrios do concello, ás que se engadirán outras metodoloxías de participación como acompañamentos sobre o terreo cos veciños para contrastar información de primeira mán ou enquisas sobre temas clave. De este proceso de diálogo e devolución de conclusións estraese unha diagnose conxunta que será a base para os obxectivos que levarán á visión estratéxica. Ademais xeraranse estruturas estables que permitan deseñar e tomar as decisións participadas no futuro.

Todo elo co fin de extraer propostas entre todos, tecer rede e poñer a información obtida no proceso a disposición dos veciños para que así poidan xurdir distintas iniciativas colaborativas. Trátase pois, dun proceso de dinamización comunitaria complexo.

La redacción del PDP incluye un proceso básico de participación, indispensable para la consecución de sus objetivos y que garantiza tanto la implicación de la ciudadanía como una correcta recogida de datos. A pesar de esto, y sabiendo de la importancia de la participación en la construcción colectivo, presentamos también un proceso de participación ciudadana más profundo, de gran repercusión, en el que se buscaría descubrir y reafirmar la identidad de la comunidad, tomando decisiones y diseñando proyectos entre todos. Se trata de buscar la corresponsabilidad en la construcción de nuestro territorio, como base para una sociedad crítica y capaz de conseguir aquello que necesita.

A diferencia del proceso básico del plan, en este caso las mesas no se organizan por temáticas, si no que se hacen reuniones y actividades con los diferentes colectivos de la villa y mesas vecinales en parroquias y barrios del ayuntamiento, a las que se añadirán otras metodologías de participación como acompañamientos sobre el terreno con vecinos, para contrastar información de primera mano o encuestas sobre temas clave. De este proceso de diálogo y devolución de conclusiones, se extrae un diagnóstico conjunto que será la base para los objetivos que conducirán a la visión estratégica. Además se generarán las estructuras estables que permitan diseñar y tomar decisiones participadas en el futuro.

Todo ello con el fin de extraer propuestas entre todos, tejer red y poner la información obtenida en el proceso a disposición de los vecinos para que así puedan surgir distintas iniciativas colaborativas. Se trata pues de un proceso de dinamización comunitaria complejo.