#PARTICIPACIÓN

_cabecera PARTICIPACION

A consecución de grandes obxectivos so é posible cando o conxunto de accións e iniciativas se encamiñan na mesma dirección. Neste sentido, a inclusión da xente no deseño e desenvolvemento dos procesos e estratexias é clave para conseguir verdadeiras transformacións.

Co PDP xerarase un entorno de corresponsabilidade para a definición e consecución das metas do modelo de cidade, a través de actividades de participación, entendidas como ferramentas fundamentais na construción colectiva do territorio a longo prazo. Este proceso participativo, será tamén a base para a creación de estruturas sociais de apoio ás tomas de decisións futuras, podendo supoñer un verdadeiro cambio de paradigma no sistema de gobernanza.

La consecución de grandes objetivos solamente es posible cuando el conjunto de acciones e iniciativas se encaminan en la misma dirección. En este sentido, la inclusión de la gente en el diseño y desarrollo de los procesos y estrategias es clave para conseguir verdaderas transformaciones.

Con el PDP se generará un entorno de corresponsabilidad para la definición y consecución de las metas del modelo de ciudad, a través de actividade de participación, entendidas como herramientas fundamentales en la construcción colectiva del territorio a largo plazo. Este proceso partipativo, será también la base para la creación de estructuras sociales de apoyo a las tomas de decisión futuras, pudiendo suponer un verdadero cambio de paradigma en el sistema de gobernanza.