#VISIÓN

_cabecera VISION

Coa redacción do PDP construirase unha visión global da cidade a partir dos obxectivos consensuados, desenvolvendo propostas que nos leven cara o modelo decidido colectivamente. Deste xeito crearase un paraugas capaz de acoller e potenciar as iniciativas desenvolvidas polos diferentes actores locais, facilitando o nacemento dunha imaxe compartida capaz de implicar a todo o mundo na tarefa de “facer cidade”.

Entretecer as iniciativas existentes: o planeamento urbanístico, os plans de desenvolvemento local, ou as estratexias dos GDR e GAC; complementalas, difundilas, e facelas participativas, entroncándoas tamén coas accións dos privados…Todo esto levaranos a establecer os mecanismos que as transformen en elementos máis eficaces e lexítimos. Deste xeito coseguiremos extratexias máis útiles, obtendo o máximo rendemento da inversión aportada e, polo tanto, a meirande reversión na xente, a cal debe de ser o motor indispensable de transformación.

Con la redacción del PDP se construirá una visión global de la ciudad a partir de los objetivos consensuados, desarrollando propuestas que nos lleven hacia el modelo decidido colectivamente. Deste modo se creará un paraguas capaz de acojer y potenciar las iniciativas desarrolladas por los diferentes actores locales, facilitando el nacimiento de una imagen compartida capaz de implicar a todo el mundo en la tarea de «hacer ciudad«.

Entretejer las iniciativas existentes: el planeamiento urbanístico, los planes de desarrollo local, o las estrategias de los GDR y GAC; complementarlas, difundirlas, y hacerlas participativas, entroncándolas también con acciones de los privados…Todo esto nos llevará a establecer los mecanismos que las transformen en elementos más eficaces y legítimos. De este modo conseguiremos estrategias más útiles, obteniendo el máximo rendimiento de la inversión aportada y, por lo tanto, la mayor reversión en la gente, la cual debe de ser el motor indispensable de transformación.