#ACCIÓN

_cabecera ACCION

Partindo dunha diagnose consensuada e que recolla tódolas iniciativas públicas e privadas existentes, plantexaranse accións confluintes dirixidas a tódolos sectores do ámbito e encamiñadas á consecución das estratexias. O social, a economía e os espazos de cidadanía serán o centro do traballo, e trataranse de harmónicamente dende tódalas ópticas, en busca de sólidos acordos que garantan a supervivencia dos obxectivos.

A planificación, dende tempo atrás, pecou de non ser quen de superar a fase diagnóstica, e a pesares de xerar en moitos casos documentos dun enorme valor, non conseguiu unha verdadeira implementación das liñas marcadas. Por eso, no modelo de PDP que aquí se presenta, lévanse a cabo algunhas das accións prioritarias de cada plan, a modo de catalización do proceso, activando realmente tanto a aplicación do plan, como as estruturas socio-económicas sobre as que debe sustentarse.

Partiendo de un diagnóstico consensuado y que recoja todas las iniciativas públicas y privadas existentes, se plantearán acciones confluyentes dirigidas a todos los sectores del ámbito y encaminadas a la consecución de las estrategias. Lo social, la economía y los espacios de ciudadanía serán el centro del trabajo, y se tratarán armónicamente desde todas las ópticas, en busca de sólidos acuerdos que garanticen la supervivencia de los objetivos.

La planificación, desde tiempo atrás, ha pecado de no ser capaz de superar la fase diagnóstica, y a pesar de generar en muchos casos documentos de enorme valor, no ha conseguido una verdadera implementación de las líneas marcadas. Por eso, en el modelo de PDP que aquí se presenta, se llevan a cabo algunas de las acciones prioritarias de cada plan, a modo de catalización del proceso, activando realmente tanto la aplicación del plan, como las estructuras socio-económicas sobre las que dese asentarse.