#TERRITORIO

_cabecera TERRITORIO

Xerarase unha ferramenta clave para a fixación e consecución de obxectivos a medio prazo destes ámbitos, chamados a exercer un rol de liderado asociado a un ámbito territorial definido, valorizando e potenciando o local a través de estratexias conxuntas.

Ademais incídese fortemente na asunción da realidade funcional do ámbito para o seu mellor entendemento e planificación. O espazo administrativo resulta superado polas relacións laborais, comerciais ou de residencia, e tomar esto en conta é capital para acadar os obxectivos de desenvolvemento buscados.

Se genera una herramienta clave para la fijación y consecución objetivos a medio plazo de estos ámbitos, llamados a ejercer un rol de liderazgo asociado a un ámbito territorial definido, valorizando y potenciando lo local a través de estrategias conjuntas.

Además se incide fuertemente en la asunción de la realidad funcional del ámbito para su mejor entendimiento y planificación. El espacio administrativo resulta superado por las relaciones laborales, comerciales o de residencia, y tomar esto en cuenta es capital para conseguir los objetivos de desarrollo buscados.